Finance
&
Control

Hoe maakt u uw financiële huishouding
actueel en betrouwbaar?
En hoe zorgt u ervoor dat dat zo blijft?

Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is misschien wel één van de belangrijkste randvoorwaarden om uw onderwijsdoelen te realiseren. Tegelijk weet u dat de uitdagingen op dat vlak groot zijn. Op die financiële deelgebieden waar u specialistische kennis, vaardigheden en ervaring mist, wil Provenance graag uw finance & control partner zijn.

Want hoe strategisch en toekomstbestendig is uw financieel beleid, afgezet tegen alle huidige en toekomstige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen? Provenance biedt u de extra denk- en werkkracht om uw beleid nu en in de toekomst op actuele en betrouwbare wijze te borgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten en optimaliseren van managementinformatiesystemen, interne beheersing & controlesysteem (AO/IC), auditing, risicomanagement en scenarioanalyses.

Ook bij fusies, overnames of reorganisaties biedt Provenance belangrijke toegevoegde waarde met bijvoorbeeld due diligence-onderzoeken. Een eveneens specialistisch onderdeel van onze dienstverlening is de aanvraag, uitvoering en verantwoording van subsidies, bijvoorbeeld voor de ondersteuningsprogramma’s als gevolg van de corona-maatregelen. Ook daarvoor beschikt Provenance over diepgaande kennis.

Uiteraard vervult Provenance met veel inzet uw extra of tijdelijke finance & control-functies. En dat op de niveaus directeur bedrijfsvoering en business en finance controller.

‘Alleen financiële kengetallen zijn soms te abstract om verandering in gang te zetten’

Begeleiding begrotingsproces

Een onderwijsorganisatie met 24 scholen in het primair onderwijs, benaderde ons met de vraag om het proces de (meerjaren)begroting lager in de organisatie te beleggen, te begeleiden.

Omdat het begrotingsproces voorheen op stichtingsniveau werd opgesteld, ontbrak het de schoolleiding van de individuele scholen aan kennis en ervaring op dit vlak. Ook kwam deze ‘top-down’ benadering het eigenaarschap voor de integrale financiële sturing en beheersing op schoolniveau niet ten goede.

Gewapend met historische data en een aantal door het bestuur opgestelde uitgangspunten is met de schoolleiding van iedere individuele school een tweetal gesprekken gevoerd aan de hand van een viertal thema’s: 

  • ontwikkelingen in leerlingaantallen (basis voor bekostiging OC&W)
  • met welke personele inzet kan er binnen de doelstellingen/randvoorwaarden goed onderwijs worden gegeven
  • welke investeringen in leermiddelen of andere ondersteuning (op korte of middellange termijn) zijn nodig om het onderwijs te faciliteren
  • hoe kijken we aan tegen de overige kosten(ontwikkelingen)

De uitkomst van deze gesprekken hebben geleid tot een (meerjaren)begroting op schoolniveau, welke besproken zijn met en goedgekeurd door het College van Bestuur. De optelsom van al deze begrotingen is daarna onderwerp van gesprek geweest met de Raad van Toezicht.

Met dit proces is de bewustwording en de betrokkenheid van de schoolleiding op een langjarig financieel gezond beleid toegenomen en een basis voor eigenaarschap op schoolniveau gelegd. Ook de periodieke, tussentijdse, rapportage kan hiermee sterk aan kwaliteit winnen. Tenslotte kan het College van Bestuur op een hoger aggregatieniveau haar bestuurdersrol invullen.

Herkent u elementen hiervan in uw eigen organisatie en worstelt u met de vraag: hoe dan? We komen graag met u in contact.

U wilt uw bedrijfsvoering toekomstbestendig inrichten?

En u bent benieuwd naar wat Provenance voor u kan betekenen? Laten we dan eerst eens kennismaken. Neemt u voor een afspraak contact op met Gert Bor. Hij is bereikbaar op 06-40498956 of g.bor@provenance.nl.

Neem contact op